Dag 26. Eli Eli lama sbachtani (deel 1)

Dag 26. Eli Eli lama sbachtani / Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten (deel 1)

Een heftige uitspraak aan het kruis. Kan God zichzelf verlaten? Jezus en de Vader zijn één. En kun je een eenheid uit elkaar halen? Ik denk het niet.

Als we denken aan het offer van Izaäk dan lezen we dat Abraham en zijn zoon samen omhoog gingen. Abraham en Izaäk, de vader en zijn zoon. Hij liet hem geen ogenblik alleen. Waar de Vader is, is de Zoon en waar de Zoon is, is de Vader.
Dat Jezus de straf op zich nam betekende niet dat Zijn Vader Hem strafte. Hij droeg de straf weg zoals de hogepriester de straf wegdroeg, de straf van een heel volk. Hij zei tegen de bruid Israël*: ’Jullie hoeven niet ter dood gebracht te worden, Ik neem deze straf op mij’. Jezus zelf was onschuldig. Zou een Vader Zijn Zoon verlaten op het moment dat Hij het het zwaarst heeft en onschuldig is? Zijn ogen wegdraaien? Geen Vader doet dat.

Jezus zegt ook niet ‘Mijn Vader, waarom hebt Gij Mij verlaten.’ Jezus sprak

tekst en tekening: Gertruud Bakker

nooit over God, maar altijd over Zijn Vader. Hij zegt echter hier: ‘Mijn God’. Als de Vader Zijn Zoon zou verlaten dan zou Hij het ook met ons kunnen doen. Psalm 22:25 zegt ook: ‘Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen maar Hij heeft gehoord toen hij riep’. Psalm 139 zegt: dat Hij er bij ons is in de diepste duisternis en de zwartste nacht. Jezus citeert niet alleen Psalm 22 maar ook Jeremia 15:6. ‘U hebt Mij verlaten spreekt de Heere’. In vers 9 staat dat God boos is zegt tegen Israël dat haar zon nog onder gaat als het nog dag is (verwijzend naar de kruisdood).

Israël had Hem verlaten. God was moe van hun berouw en strekte Zijn hand naar hen uit ten oordeel. Maar Zijn oordeel is niet voor altijd. Jezus zet het recht aan het kruis: Hij roept hier namens Israël en Hij geeft ook de antwoorden in Psalm 22. En Jesaja 54:6 zegt: ‘Je was een verlaten wanhopige vrouw toen de Heer je terugriep. Ik verborg mijn gezicht voor je een ogenblik lang maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwige liefde’. Hosea 6:1-2 zegt: ‘Na twee dagen zal Hij ons levend maken op de derde dag zal Hij ons doen opstaan’.

Aan het kruis wordt Jezus (God zelf) zelf niet verlaten maar alles verwijst naar Israël wiens zonde gedragen werden door Jezus aan het kruis. Jezus spreekt hier namens de bruid. Het was Israël, deze bruid, die zich verlaten voelde door God.  Helaas waren het echter hun eigen zonden waardoor ze een verlaten vrouw waren geworden.
Jezus citeert hier deze Psalm om aan te geven: ‘Ik ben de Koning David die jullie verwachten, jullie Messias. Ik sterf hier namens Israël dat zich door God verlaten wist. Jullie hebben nog een laatste kans. Zie toch wie Ik ben door deze Psalm 22 verder te lezen’. Hij spreekt als Koning en ook namens Israël en laat zien dat alles nu hersteld mocht worden.

Zelfs dat wilden ze niet zien en drijven de spot met Hem en doen alsof Hij Aramees praat (dat was een ontkenning van Zijn leraarschap. Er werd namelijk altijd in het Hebreeuws onderwezen).

Achtergrond
* Israël in deze context is de gemeente en de joden samen. Dit op basis van Exodus 12:38.
Israëlieten waren een mengeling van vreemdelingen en joden. Christenen zijn de vreemdelingen die erbij gekomen zijn. Ze waren er al bij de uittocht uit Egypte (zoals Paulus ook aangeeft) en waren er ook bij Jezus sterven een het kruis. Denk aan de hoofdman over honderd (Mattheus 27:54).

Gebed
Dank u Vader dat U ons nooit verlaten zult. U bent trouw tot in de dood.

Opdracht
Voel je je weleens verlaten door je Hemelse Vader. Wanneer. Hoe voelt dat?
Hij is er altijd, dat is Zijn belofte. Kun je daarvan dan ook uitgaan. God is trouw.